พระยอดธง โฆษปัญโญหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัย (Phra Yodthong Kosapanyo, Luang Pu Khamphan of Wat That Mahachai)

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมลพระเครื่อง สาขาบิ๊กซีนวนคร

รายละเอียด

       รุ่นแรกพระยอดธงโฆษปัญโญ หลวงปู่คำพันธ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อฝาบาตร ปี39 กล่อง หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ พระอริยสงฆ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยบุญบารมีแห่งการบำเพ็ญศีลบริสุทธิ์ เป็นผู้ทรงศีลที่มีเมตตาธรรมสูง มีความเมตตาต่อผู้คนอย่างทัดเทียมกัน ไม่เลือกว่าร่ำรวยหรือยากจนโดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ มีเมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการประสงค์อยากได้โดยไม่มีความรำคาญ ในความต้องการของผู้คนอันเป็นบารมีธรมมในด้านเมตตาที่สูงส่งของท่าน เป็นผู้ที่มีอำนาจเดชะบารมีมหาอำนาจในตนเองถึงพร้อม สังเกตได้จากการที่ หลวงปู่คำพันธ์ มท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ตัดสินใจโดยตัวท่านเอง ไม่มีลูกศิษย์หรือคนคอยบงการชี้นำแทนท่าน อันเป็นเดชะตบะบารมีในด้านอำนาจของท่านเองซึ่งหาได้ยากในพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นพระผู้หลุดพ้น จากผลแห่งผลกรรมในชาติปางก่อน ไม่ต้องชดใช้กรรมอันใดจึงเป็นผู้ที่มีพลานามัยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เดินทางแผ่บารมีไปยังสถานที่ต่างๆตามคำนมัสการของศิษยานุศิษย์และวัดวาอารามที่มาขอพึ่งบารมีของหลวงปู่ท่านไปปลุกเสกวัตถุมงคลยังสถานที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลแทบไม่มีวันหยุด พระอริยสงฆ์ ซึ่งถึงพร้อมซึ่งบารมีแห่งธรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นับเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้ ดังนั้นวัตถุมงคลที่ หลวงปู่คำพันธ์ ท่านได้เมตตาอธิษฐานปลุกเสกให้ ทุกรุ่นของวัด จึงเป็นวัตถุมงคลที่เปี่ยมล้นไปด้วย พลังแห่งอำนาจบารมีแห่งความเมตตาเป็นที่ตั้งในอันจะช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เวทนาเป็นที่ตั้ง ย่อมน้อมนำทำให้ผู้ที่มีพระของท่านประสพความสำเร็จสมปราถนาทุกประการ

The first version, Phra Yodthong Kosapanyo Reverend Grandfather Khamphan, large print, alms bowl cover, year 39, box, Luang Pu Khamphan, Kosapanyo, monk who arrives with the merit of practicing the holy precepts He is a virtuous person with high compassion. Have mercy on people on equal terms Not choosing whether rich or poor without caste stratification. Be kind to those who have desires and desires without annoyance. in the need of the people who are majestic in the field of your high mercy He is a person who has great power in himself to be ready. observed from the Luang Pu Khamphan You are the master who decides by himself. There are no disciples or people to direct you. Which is the destiny of your own power, which is rare in monks in this modern era. a god of liberation from the results of karma in the past life No need to pay for any karma, he is a person who is healthy, healthy, without any disease. Traveling to spread the prestige to various places according to the worship of the disciples and temples who come to rely on Luang Pu’s prestige to consecrate sacred objects near and far, almost no holiday. As mentioned above It is something that is extremely rare nowadays. Therefore, the sacred object Luang Pu Khamphan You have mercy and pray to consecrate all models of temples Therefore, it is an auspicious object that is overflowing with The power of the prestige of mercy is the location that will help others to be free from suffering. would lead to make those who have your amulet successful in all respects.

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop